Şirket Politikaları

ZEDUR A.Ş. Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin bilgilendirme politikası ‘ nın ana hedefi ; kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, ticari sır olmayan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflara yönelik olarak ivedi ve anlaşılabilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Sermaye piyasası , TTK ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimleri oluştukları anda ve herhangi kişi, kurum veya basın-yayın kuruluşuna bildirmeden önce derhal elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya duyuracağımızı, S.P.Kurulunun , TTK nın ve Borsa İstanbul ‘un bu konudaki tebliğ, yönetmelik, genelge hükümleri ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi,  "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ" ini okuduğumuzu, Tebliğ hükümlerine uymak hususunda gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğimizi, Borsa tarafından yetkilendirilen görevlilerin olağan veya olağanüstü rapor düzenleme veya bilgi edinmek maksadıyla yapacakları çalışmalarda her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğimizi ve mali tablolarımızı ibraz edeceğimizi, Menkul kıymetlerimizin değerini etkileyecek önemli gelişmeler oluştuğunda yatırımcıların yeterince değerlendirme yapabilmeleri için gereken zamanı sağlamak ve bu kapsamda oluşabilecek yatırımcı zararlarını önlemek amacıyla kamuya açıklama yapılmadan önce, ilgili düzenlemeler çerçevesinde işlem sırasının durdurulması talebi ile gerekli başvuruları yapacağımızı, Menkul kıymetlerimizin piyasa değerini değiştirebilecek veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek şekilde basında ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler ile ilgili gerekli izleme ve analizleri yürütmek üzere organizasyon tedbirlerinin alınacağını ve bu durumlarda kamuya açıklama yapılması gerektiğinde ilgili düzenlemeler doğrultusunda açıklamalarımızı ileteceğimizi taahhüt ettiğimizi bildiririz.

ZEDUR A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası şu şekildedir: “ bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. İcracı Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrı ayrı olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücretler belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım,iletişim vs.) şirket tarafından karşılanabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere göre belirlenir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.”

ZEDUR A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflarına, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sermaye Piyasası Kanunu ile TTK ‘da belirtilen esaslar çerçevesinde, yönetim kurulunun onayıyla bağış ve yardım yapabilir. Yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu’ nun seçiminde Şirketin vizyon, misyon ve politikalarına, Şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Yapılan Bağış ve Yardımlar, ilgili yılın olağan Genel Kurul Toplantısında gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.

ZEDUR A.Ş. Çevre Politikası

Tüm faaliyetlerimizi yürütürken çevreye olan olumsuz etkiler ve olası tehlikeler tespit edilerek, doğayı ve içinde yaşadığımız çevreyi korumak için atık miktarları azaltılarak geri dönüşüm sağlanmakta ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Global çevre politikaları takip edilerek ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuatı, kanun ve yönetmeliklere göre tüm yasal gereklilikler yerine getirilmektedir. Grup bünyesindeki tüm işletmelerin hem içerisinde hem dışarısında çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uyarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle çevresel etkileri en aza indirmeyi, kaynakların doğru ve etkin kullanılması ve atıkların en doğru şekilde ayrıştırılması ile hava, su, gürültü kirliliği ve bunların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeyi, çevre ve doğal hayatın sürekliliğini korumayı ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı ZEDUR A.Ş. olarak insanlığa borcumuz olarak kabul ederiz.